• 98-313-6274409
  • شنبه تا پنج شنبه : 8:00 - 17:00
  • info@rmco.ir
عباس صیادی زادهمدیر عامل
عباس صیادی زاده
عباس صیادی زادهمدیر عامل
نام : عیاس
نام خانوادگی : صیادی زاده
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت
سمت : مدیرعامل

اکبر ابراهیمیانعضو هیئت مدیره
اکبر ابراهیمیان
اکبر ابراهیمیانعضو هیئت مدیره
نام : اکبر
نام خانوادگی : ابراهیمیان
تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی : صنایع
سمت : عضوهیئت مدیره

محمد جبارزارععضو هیئت مدیره
محمد جبارزارع
محمد جبارزارععضو هیئت مدیره
نام : محمد
نام خانوادگی : جبارزارع
تحصیلات : دیپلم
رشته تحصیلی : مکانیک
سمت : عضو هیئت مدیره

محمدرضا جبارزارعرئیس هیئت مدیره
محمدرضا جبارزارع
محمدرضا جبارزارعرئیس هیئت مدیره
نام : محمدرضا
نام خانوادگی : جبارزارع
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : برق
سمت : رئیس هیئت مدیره